ဈေးနှုန်းများ

သင့် လုပ်ငန်း Web အတွက်ကူညီပါရ စေ။

Design အစုံအလင်ကိုလုပ်ငန်းမှာထည့် ပါ။

စဦးလုပ်ငန်းများအတွက်

Start-Up Pack

MMK80,000/ နှစ်

တစ်နှစ်လုံး အတွက် 80,000 MMK

.COM Domain ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။

One-Time, One-Stop, & One-Solution with Non-Panel

Unlimited Email Accounts with One-Time Solution

Company များအတွက်

Business & Company Web

MMK15,000/ လ

စဦးလုပ်ဆောင်ခ 50,000 MMK 100,000 MMK

.COM.MM Domain မပါ ဝင်သေးပါ

Multi-Language ခေါ်ဘာသာစကားများ

Add-on ခေါ်အခြားအခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ

Together with Control Panel upon Request

ဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းအတွက်

Online Store (သို့) ERP / CMS

MMK100,000/ လ

500,000 MMK မှ စဦးလုပ်ဆောင်ခ

Front/Back Ends ထိန်းချုပ်မှုများ

Cpanel & Webmail ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှု

၁၂လ တိတိ ပံ့ပိုးသော Add-On